LuckyTabien Web Site logo.

เอกสารสำคัญ

1. หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหน้า) ดาวน์โหลด
2. หนังสือจดทะเบียนรถใหม่ (ด้านหลัง)​ ดาวน์โหลด
3. หนังสือโอน (ด้านหน้า) ดาวน์โหลด
4. หนังสือโอน (ด้านหลัง) ดาวน์โหลด
5. หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหน้า) ดาวน์โหลด
6. หนังสือมอบอำนาจ (ด้านหลัง) ดาวน์โหลด
7. หนังสือยินยอม ดาวน์โหลด
8. หนังสือยินยอม (กรณีรถเข้าไฟแนนซ์) ดาวน์โหลด
9. เอกสารใบโอนสิทธ์ (ป้ายประมูล) ดาวน์โหลด
10. เอกสารแบบคำขออื่นๆ ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่